دیپارتمنت های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارای پنج دیپارتمنت ذیل میباشد.

  1. دیپارتمنت تیلی کمیونیکیشن
  2. دیپارتمنت IT
  3. دیپارتمنت الکترونیک
  4. دیپارتمنت ساینس
  5. دیپارتمنت لسان و بزنس کمیونیکیشن

دیپارتمنت های تیلی کمیوییکیشن و آی – تی از جمله دیپارتمنت های هسته یی و سه دیپارتمنت اخیر الذکر از جمله دیپارتمنت های اساسی و حمایوی اند.

از اینکه انستیتوت یک نهاد تحصیلی جوان میباشد، در حال حاضر تنها یک پروگرام تحصیلی را پیش میبرد و در نظر دارد تا در آینده نزدیک پروگرام خویش را توسعه داده و برنامه های تحصیلی دیپارتمنت تیلی کمیونیکیشن و آی – تی را از هم تفکیک نماید.

استادان انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

توسعه و تربیه نیروی بشری بدون توجه به اعضای کادر  علمی و تبدیل آنها از عناصر مستقل به عناصر موثر و بدون افزایش کارایی و در عین حال حفظ و ارتقاء انگیزه، نشاط و نوآوری نا ممکن است.   دستیابی به  انکشاف مستمر و  پایدار و در وحله اول منوط به باور داشتن نیاز به این توسعه در بین اعضای هیئت علمی و نیز در بین تصمیم گیران علمی و تحقیقی کشور است.  انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی با درک اقدامات تدریجی را در جهت تکمیل کادر های علمی  مورد نیاز برداشته است.  در حال حاضر در انستیتوت به تعداد 21 نفر استاد در پنج دیپارتمنت ذیلاً  مصروف تربیه اولاد وطن هستند.