آموزش از راه دور

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اخیراً موفق گردید که اطاق آموزش از راه دور (Distance Learning Center) را ایجاد و با تمام وسایل لازمه مانند پروجکتور، کمره ، مانیتور ، مایک و غیره آماده بهره برداری سازد.

امکانات دسترسی به خدمات انترنت : انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی از دو سال بدینسو توانسته که برای محصلان و استادان و کارمندان خویش امکانات دسترسی 24 ساعته به  انترنت  با باندویت 10 MbPs  را با استفاده از تکنالوژی WiFi  فراهم سازد . دسترسی به انترنت کمک نموده تا استادان با استفاده از منابع معتبر انترنتی نه تنها به افزایش سطح دانش خود بپردازند بلکه کوشیده اند تا از این فرصت استفاده نموده و لکچرنوت های خویش را در روشنایی دانش معاصر تهیه و عرضه دارند. به همین ترتیب محصلان نیز توانسته اند که به کمک انترنت و منابع معتبر در قسمت تهیه term paper ، پروژه های صنفی و پروژه دیزاین سود فراوان بدست آورند.