کلینیک صحی

موجودیت کلینیک با داشتن یک داکتر طور 24 ساعته در اختیار محصلان قرار دارد . کلینیک مجهز با ادویه و تجهیزات کمک های اولیه بوده و نیز همکاری ها در قسمت رجعت  مریضان با سایر شفاخانه ها وجود دارد.