کتابخانه

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارای یک کتابخانه متوسط نیز میباشد که در آن بیش از 2000 جلد کتاب مختلف النوع قرار دارد که مورد استفاده محصلان، استادان و کارمندان قرار میگیرد. کتابخانه انستیتوت دارای یک صالون مطالعه نیز میباشد. کتابخانه انستیتوت توسط یک نفر کتابدار مجرب مدیریت میگردد.