صالون کانفرانس ها

صالون کانفرانس های انستیتوت که گنجانیش بیش از 300 نفر را دارا میباشد در یک ساختمان یک طبقه یی موقعیت داشت که علاوه از سیستم پروجکشن دارای اطاق ها و امکانات فزیکی جداگانه که زمینه های کارگروپی را میسر میگرداند، میباشد. صالون کانفرانس ها دارای سیستم تهویه، تسخین و برق مستمر و هکذا تسهیلات سیستم انترنت وای فای نیز میباشد.

طی سالهای اخیر انستیتوت با استقاده از این صالون کانفرانس میزبان کانفرانس بزرگ ملی و منطقوی بوده است. اکثراً این کانفرانس ها از طرف انستیتوت، وزارت مخابرات و بعضی سازمانه بین المللی مقیم افغانستان دایر گردیده است.