تعمیرطعامخانه انستیتوت

تعمیر طعامخانه انستیتوت در یک ساختمان یک طبقه یی قرار داشته که گنجایش بیش از یکصد نفر محصل را در یک وقت دارا میباشد. صالون طعامخوری مجهیز باسیستم تهویه و سیستم تسخین نیز میباشد. محصلین در لیلیه مطابق به مقرره لیلیه پذیرفته میشود.