تعمیر لیلیه انستیتوت

 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارای یک خواب گاه سه طبثه یی میباشد که در مجموع گنجایش 170 نفر محصل را دارا میباشد. لیلیه محصلین علاوه از وسایل رهایشی دارای سیستم تسخین نیز میباشد.