تسهیلات فزیکی انستیتوت

  1. تعمیر تدریسی : تعمیر تدریسی انستیتوت یک تعمیر سه طبقه یی میباشد که دارای ده اطاق درسی ، هریک  دارای ظرفیت 40 محصل مجهیز با پروجکتور ها و سیستم تهویه و تسخین  میباشد.
  2. تعمیر اداری انستیتوت : تعمیراداری انستیتوت نیز در یک ساختمان سه طبقه یی موقعیت داشته که  علاوه از شعبات اداری ، دیپارتمنت ها و مدیریت تدریسی نیز در آن قرار دارد.