چارت تشکیلات

انستیتوت مخابرات از نظر تشکیلات اداری مشتمل از 126٪ کارمند می باشد که از جمله 72٪ آن طبقه اناث و26٪ آن طبقه ذکور می باشد .که در برگیرنده کار مندان اداری و خدماتی میباشد.