فرصت و زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان

افغانستان بسوی جامعه معلوماتی به پیش میرود و استفاده ازدانش و تکنالوژی  IT  یکی از شرایط جامعه معلوماتی را تشکیل میدهد. روی این ملحوظ برای محصلان که از این انستیتوت فارغ میگردند در بخش های ذیل زمینه های خوب اشتغال و رشد  وجود دارد:

· شرکت های مخابراتی و عرضه کننده خدمات انترنت

· در بخش های مختلف  دفاع و امنیت

· در بخش ادارات دولتی

· در بخش های IT  شرکت ها وموسسات غیر حکومتی

· شرکت های متوسط و بزرگ محاسباتی صنعتی

· نهاد های مالی مانند بانک ها