استراتیژی انستیتوت

تفکر استراتیژیک انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی با نظرداشت نیازمندی ها در سکتور های صنعت ، ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی، مارکیت کار و انکشاف جامعه موارد آتی را شامل میگردد:

· دستیابی و نیل به بهترین  شیوه های تدریس

· حمایت قوی از تدوین، تدویر و تدریس  کورسهای تخصصی و مسلکی مورد نیاز سکتور صنعت

· تشویق ،  تقویت و حمایت  از فعالیت های  علمی—  تحقیقی در عرصه ساینس و تکنالوژی

· گسترش  برنامه های آموزشی لیسانس و بالاتر از آن

· گسترش شعبات ولایتی انستیتوت