تا ریخچه

 

ما در عصر معلومات و ارتباط زندگی مینماییم، عصریکه بیشترین معلومات در رابطه به هر آنچه قابل تصور است در دسترس قرار میدهد. معلومات که یک دهه قبل نا ممکن به نظر میرسید. اکنون دسترسی به بهترین برای ایجاد بهترین ها میسر است. همه اینها مرهون و گرویده بنیاد های خوب ساینس، تکنالوژی ، ر یاضی و محسنات بشر است .

انکشاف مثبت عاری از چالش نیست که اکثراً بی سرحد است. حل معضلات و پرابلمهایکه امروز جامعه بشری با آن روبرو است و هریک در هر دقیقه به صد ها قربانی میگیرد، در واقع  بدون در نظرداشت رول تعلیم و تربیه نا ممکن است .

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی با تیم از استادان متعهد و ایثارگر و حمایت عالی خدماتی کوشش مینماید تا نیازمندیها را در هر عرصه ممکنه  مرفوع سازد و نقش بارز و درخور توجه در تقاضای سکتورهای صنعت در مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مارکیت داشته باشد و با تربیه فارغ التحصیلان  شایسته و متبحر به مثابه پشتوانه ای خوب  مسلکی و تخصصی آنها عمل نماید. ما بیشتر از پیش کوشش مینماییم تا در انکشاف ، تعالی و ترقی این کشور سهم مثبت تر داشته باشیم.

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی (ICTI)   تا کنون موفق گردید  که دو دور فارغان خویش را به جامعه بعنوان انجنیران ICT  تقدیم نماید که در دور اول  به تعداد 34  نفر و در دور دوم  به تعداد 62  نفر را احتوا مینماید.   برداشت ها و دریافت های اولیه  ما نشان میدهد که همه آنها  بلافاصله  بعد از فراغت در موسسات و شرکت های مخابراتی ،  ادارات دولتی و غیر دولتی  جذب گردیدند.  افزون بر آن  یک عده معدود نیز توانستند که  خود مبتکر شغلی تخصصی گردند و با ایجاد  اداره کوچک  متوسل گردند.

در حال حاضر فعالیت های علمی انستیتوت در پنج دیپارتمنت : دیپارتمنت   ساینس، الکترونیکس ، لسان، دیپارتمنت کمیونیکیشن و دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (IT)  محدود میگردد. سه دیپارتمنت اول الذکر بعنوان دیپارتمنت های حمایوی واساسی  و  دو دیپارتمنت اخیر بعنوان دیپارتمنت های تخصصی عمل مینمایند.  این انستیتوت در حال حاضر دارای 235 نفر محصل میباشد که توسط  بیست نفر از استادان تدریس میگردند.  شایان ذکر است که انستیتوت دارای  لابراتوار های مجهز مانند لابراتوار انالوگ و دیجیتل سرکت ،  مایکروکنترولر و مایکروپروسسر، لابراتور سیستم انرژی ، لابراتوار کیبل نوری ، لابراتوار کمیونیکیشن ، وایرلس، لابراتوار سویچینگ و PBAX، لابراتوار آنتن ، لابراتوار لسان،  و لابراتوار IT  نیز میباشد که زمینه کارهای عملی و تطبیقی را به موازات دروس نظری میسر میگرداند. مزیداً  انستیتوت انترنت 24 ساعته با سرعت بالا ودارای یک کتابخانه نسبتاً مجهز نیز میباشد که میتواند منبع خوبی اکادمیک محسوب گردد.