پروفایل اساتید

 پروفایل اساتید


احمدجان آبی

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر... 

سهیلا عبادی

درجه تحصیل: محصل ماستری

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت:

بیشتر... 

نورمحمد ایوبی

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر... 

فرید احمد طنین

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر... 

امان الله عزیز

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر... 

حکیم الله حکیم

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

  اسدالله حامد

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

عبدالرزاق  ارشاد

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

احمد مسعود نیازی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر... 

محمد امین احمدی

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

گل محمد طنین

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر... 

 

شاهپور رحمتی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر... 

 

محمد ظاهر سخا

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

اسدالله صمدی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

سیدعارف احمدی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر... 

منیلا صدیقیار

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر... 

نسرین ستانکزی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر... 

محمد منیر توفیق

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهنمل

دیپارتمنت:

بیشتر... 

یاسر فاضل

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر... 

جاهد زابلی

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر...