چارت تشکیلات

از نظر تشکیلات اداری این پوهنځی دارای ریاست، معاونیت، پنج دیپارتمنت و مدیریت تدریسی می باشد. در مدیریت تدریسی افزون بر مدیر تدریسی دو کارمند تدریسی، یک کتابدار، کمپیوتر کار و چندین کارگر و پرسونل خدماتی مصروف کار می باشند.