اهداف

  1.       پیشکش نمودن وترنران جوان خوب آموزش یافته به جامعه
  2.       بهبود کیفیت صحت حیوان و افزایش حاصل دهی حیوانات
  3.       بهبود کیفیت صحت انسان با افزایش درآمد و نگهداری انسان از بیماری های مشترک با حیوانات
  4.      کار بالای برنامه های دراز مدت برای ایجاد امنیت و مصونیت غذایی
  5.      ارایۀ خدمات صحی وترنری برای مردم می باشد