خلص سوانح پوهنوال دوکتور سیدشیرشاه سادات رییس پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل

 

 

شماره های تماس: 0202500243 ، 0700057935

 ایمیل: sadad-12@hotmail.com

 

پوهنوال دوکتور سیدشیرشاه سادات فرزند میرعاقل شاه در 15 حوت سال 1340 خورشیدی در کلنگار ولایت لوگر در یک خانواده روشنفکر تولد گردیده است. وی تعلیمات ابتدایی را از صنف اول الی ششم (1347- 1353) در  لیسه کلنگار و تعلیمات ثانوی را در لیسه غازی در کابل در سال 1358 به سویه بکلوریا به پایان رسانیده است.

دوکتور سادات بعد از موفقیت در کانکور در سال 1359 شامل پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل گردیده و به سویه لیسانس ((DVM به درجه اعلی از پوهنحًی متذکره در سال 1364 فارغ التحصیل گردیده، پس از سپری نمودن دوره مکلفیت یک دوره در شفاخانه صلیب سرخ بین المللی ایفای وظیفه نموده است. نامبرده در سال 1368 شامل کادر علمی پوهنحًی علوم وترنری گردیده است.

همچنان موصوف برای یک دوره 10 ساله در چوکات پروگرام های انکشافی ملل متحد (UNDP) شامل موسسه خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) گردیده و مصدر خدمات شایسته برای وطن گردید. در این پروگرام در پست های آمر ساحوی در ولایات شمالی، مرکزی و حوضه جنوب غربی کشور ایفای وظیفه نموده است. در ادامه خدمت در موسسه خوراکه و زراعت ملل متحد یک دوره به صفت National Coordinator Livestock Production انجام وظیفه نموده است. به حیث یک افغان متخصص امور محوله را به ابراز لیاقت و شایستگی به پیش برده و در تبلیغ و ترویج مسلک وترنری در سراسر کشور در پهلوی سایر هم مسلکانش سعی و تلاش نموده است.

پس از تحولات مثبت و ایجاد دوره انتقالی با داشتن علاقه مفرط به امور اکادمیک دوباره شامل کادر علمی پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل جهت خدمت به میهن  گردیده و در سال 1381 با استفاده از یک بورس تحصیلات عالی کشور دوست جاپان عازم توکیو پایتخت کشور جاپان شده و شامل پوهنتون زراعت و تکنولوژی توکیو جاپان گردیده و با سعی و تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر شبا روزی موفق به اخذ درجه دوکتورا (PhD) در رشته فارمکولوژی گردیده است.

موصوف توانسته است در طی سالهای تحقیقات خویش در سمپوزیم ها و سیمینار های بین المللی  اشتراک و سهم فعال داشته و مقالات علمی را در ژورنال های معتبر دنیا به نشر رسانیده است. قابل یاد آوری است که موصوف با زبان های دری، پشتو، جاپانی و انگلیسی بلدیت دارد.

استاد نامبرده به تاریخ 1385 بوطن بازگشت نموده و بار دیگر در پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل فعالیت های علمی خود را از سر گرفتند. نامبرده مدت هشت سال به حیث آمر دیپارتمنت کلینیک در پوهنځی علوم وترنری وظیفه اجرا نموده است. موصوف مدت سه سال به حیث رییس ارتباط خارجه و امور فرهنگی در وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه نموده است و عضویت چندین کمیته های اکادمیک و تخنیکی را در پوهنځی علوم وترنری، پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، اداره محیط زیست و کمسیون اصلاحات اداری داشته است. موصوف یک دوره چهار ماهه بعد از دوکتورا را در پوهنتون های پوردوی ایالات اندیانا و کنزاس در ایالات متحده امریکا سپری نموده است که طی آن برنامه های آموزشی تضمین کیفیت و اعتبار دهی را گرفته است همچنان ازسه سال به این سو در برنامه های تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون کابل و وزارت تحصیلات عالی و عضویت کمیته ملی تضمین کیفیت و اعتبار دهی را در وزارت تحصیلات عالی دارد. همچنان ریاست بورد تضمین کیفیت را داشته است. نامبرده عضویت کمسیون عالی ایجاد موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی، شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، شورای مشورتی وزارت تحصیلات عالی، کمیته تحقیق را داشته است. برنامه های متعدد آموزشی را در بخش برنامه های انکشاف رهبریت اکادمیک، تضمین کیفیت و اعتبار دهی بکمک موسسه برتش قونسل در همکاری با اکادمی علوم لندن تکیمل نموده است. نامبرده در یک دوره دوساله به حیث سرپرست ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی اجرای وظیفه نموده است. موصوف تعداد زیاد تقدیر نامه های درجه سوم، تحسین نامه ها، سرتفیکیت ها و نشان افتخاری دولتی به پاس خدمات و شایستگی های وظیفوی دریافت نموده است.

از سال های خدمت با پوهنتون کابل و وزارت تحصیلات عالی پوهنوال دوکتور سادات سفر های زیاد (تقریباً بالاتر از 20 کشور) در کشور های آسیایی، اروپایی، افریقا و امریکا داشته است. در حال حاضر پوهنوال دوکتور سید شیرشاه سادات رییس و استاد در پوهنځی علوم وترنری است.

 

لست آثار علمی پوهنوال دوکتور سید شیرشاه سادات استاد پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل

 

 

  1. Characterization of Cytochrom P450-mediated drug metabolism in cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 422-428, 2007.
  2. Pharmacokinetic and mammary depletion of erythromycin in healthy lactating ewes. Journal of veterinary medicine series A, 54, 607-611, 2007.
  3. Lack of inhibitory effects of several fluoroquinolones on Cytochrom P450 3A activities at clinical dosage in dogs. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 37-42, 2007.
  4. Pharmacokinetic variables of moxifloxacin in healthy male camels following intravenous and intramuscular administration. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 586-591, 2007.
  5. Inhibitory effects of ketoconazole, cimetidine and erythromycin in cats. Journal of Veterinary Medicine Science, 71(9): 1151-1159, 2009.
  6. In vitro inhibitory potential of Decursin and Decursin Angelate on the catalytic activity of Cytochrom P-450 1A1/2, 2D15, and 3A12 isoforms in canine hepatic microsomes. Arch pharm Res Vol 31, No 11, 1425-1435, 2008.
  7. Effect of Several Pyrethroids on Hepatic Cytochrome P450 Activities in Rats. Journal of Veterinary Medicine, 72 (4): 425-433, 2010.
  8. Doctoral thesis 

 

9. اهمیت کلینیکی تقابل میتابولیک دارویی مرتبط به سایتوکروم پی 450، شماره چهارم سال 1392 صفحه 134-145 مجله علمی پوهنتون کابل.

10. نقش وترنرها در تولید محصولات عاری از بقایای دارویی، شماره سوم سال 1393 صفحه 48-53، مجله علمی پوهنتون کابل.

11.  مطالعه ی مقاومت پارازیت های داخلی، شماره دوم سال 1396 صفحه 66- 79.

 12. نگرشی بر کرم زدایی ستراتیژیک در نشخوارکننده های کوچک، شماره اول مجله علمی پوهنتون کابل سال 1396.

 13. ترجمه کتاب فارمکولوژی و تراپیوتیک وترنری نوسینده ها جیم ریویر و مارک پپیچ چاپ نهم 2009 ، بخش های پنجم تا هشتم و بخش ده در پانزده فصل.

14. رساله تحقیقی پوهندوی دوکتور سیدشیرشاه سادات، کاربرد مقایسوی لیوامیزول، کیپکزان و داروی معادل آن در کرم زدایی دستگاه هضمی گوسفند سال 1396.

15. نگرشی بر فارمکوکنیتیک و بقایای دارویی، شماره دوم سال 1398 صفحه 1-10 مجله علمی پوهنتون کابل.