جاهد زابلی

​​

 

جاهد زابلی

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد:1357

زادگاه:  کابل

سال شمولبه کدر:1382

اثر های علمی چاپ شده : 

2 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ: 

3 اثر

مقاله های علمی چاپ شده: 

به تعداد 11 مقاله چاپ شده

ایمیل:  jahid_zabuli@yahoo.com

شماره تماس: 0773401378