یاسر فاضل

​​

 

یاسر فاضل

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد:1358

زادگاه:  بامیان

سال شمولبه کدر:1393

اثر های علمی چاپ شده : 

- بررسی اثر متقابل جینوتایپ و محیط بر آنالایز جنتیکی تولید شیر در گاوهای هولستین ایرانی با استفاده از ریکاردهای روز آزمون، 1391، تیزس ماستری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

- اثر مکمل چربی بر روی تولید شیر و عملکرد گاوهای شیری مناطق گرمسیر، 1390، نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

- چالش ها و راهکارهای مدیریتی تولید گاوهای شیری در مناطق شبه استوایی، 1390، نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

 استفاده از تابع غیر خطی وود در توصیف منحنی شیردهی یک گله گاو شیری نژاد هولستین خراسان جنوبی، 1389، چهارمین کنگره علوم دامی ایران، تهران، ایران.

اثرهای علمی آماده ی چاپ: 

- مشکلات زیست محیطی گاز متان و راهکارهایی برای کاهش تولید آن در فارمهای مالداری

 ایمیل:Yaser_fazel@ku.edu.af

 

شماره تماس: 0782358204