محمد منیر توفیق

​​

 

محمد منیر توفیق

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد:1358

زادگاه:  لوگر

سال شمولبه کدر:1385

اثر های علمی چاپ شده : 

2 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ: 

1 اثر

مقاله های علمی چاپ شده: 

به تعداد 11 مقاله چاپ شده

 ایمیل:monir.tawfeeq@yahoo.com

شماره تماس: 0792886508