نسرین ستانکزی

​​

 

نسرین ستانکزی

درجه تحصیل: لسانس

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سالل تولد:1347

سال شمولبه کدر:1370

مسوولیت علمی در پوهنتون: عضوی شورای علمی و عضو کیته ی انظباطی.

ثر های علمی آچاپ شده :

دو جلد کتاب تحد عناوین کیمیاوی فزیولوژیک وترنری (امینواسید و پروتین) و کیمیای فزیولوژیک وترنری (ویتامین ها و عناصر کم نیاز).

مقاله های علمی چاپ شده:

13 مقاله در مجله ی پوهنتون کابل

 ایمیل:   nstanikz@yahoo.com

شمارۀ تماس:  0796127790