سیدعارف احمدی

​​

 

سیدعارف احمدی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سالل تولد:1346

سال شمولبه کدر:1371

مسوولیت علمی در پوهنتون: آمر دیپارتمنت، عضو شورای علمی پوهنځی و عضو کمیته ی انضباط. 

اثر های علمی آماده چاپ :

4 اثر.

مقاله های علمی  چاپ شده:

16 مقاله 

 ایمیل:   areif.hamadi@yahoo.com

شمارۀ تماس:  0793430403