محمد ظاهر سخا

​​

 

محمد ظاهر سخا

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سالل تولد:1352

زادگاه: بلخ

سال شمولبه کدر:1382

اثر های علمی آماده چاپ :

در ژورنال های خارجی به تعداد 8 مقاله.

 ایمیل:drzaher1@gmail.com

شمارۀ تماس: 0783200104