شاهپور رحمتی

​​

 

شاهپور رحمتی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد: 1361

زادگاه: دایکندی

سال شمولبه کدر: 1388

 

مقاله های علمی چاپ شده:

-  به تعداد چهار مقاله در مجله ی علمی پوهنتون کابل به چاپ رسیده است.

نشانی ایمیل:rahmati85@mail.ru 

شماره تماس: 0778298761