گل محمد طنین

 

گل محمد طنین

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهاند

درجۀ تحصیل: دوکتورا

سالل تولد: 1330

زادگاه: لوگر

سال شمولبه کدر: 1355

مسئوولیت های علمی در پوهنتون: آمر دیپارتمنت، عضو شورای علمی پوهنځی و پوهنتون، کمیته ی ارتقای کیفیت.

اثر های علمی چاپ شده :

 بیشتر از 40 اثر (به شمول 3 کتاب درسی).

اثر های علمی آمادۀ چاپ:

3 اثر (به شمول 2 کتاب درسی)

  ایمیل: gmtanin@yahoo.com

 شمارۀ تماس: 0700299327