احمد مسعود نیازی

​​

 

احمد مسعود نیازی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنیار

سال تولد: ۱۹۸۴

زادگاه: لغمان

سال شمولبه کدر: ۲۰۰۹

اثرهای علمی چاپ شده : تیزیس ماستری. 

سیمینار ها: 

  • موضوع سیمینار: 

      مطالعه مشکلات نمویی استخوان های سگهای نابالغ در اثر کمبود کلسیم، فاسفورس و ویتامین دی.

 استفاده از کلسیم کلوراید و زینگ گلوکوناد در خصی کردن سگ ها.

  • محل برگذاری سیمینار:

          پوهنځيعلوم وترنری

  • اسم سیمینار دهنده : 

          پوهنیار احمد مسعود نیازی

ایمیل :niazi.massoud@ymail.com 

شماره تماس:۰۷۴۴۸۳۰۶۸