عبدالرزاق ارشاد

​​

 

عبدالرزاق ارشاد

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنمل

سال تولد: 1359

سال شمولبه کدر: 1386

مسولیت های علمی در پوهنتون: عضو شورای علمی پوهنځی علوم وترنری، عضو در مرکزتحقیقات علمی پوهنتون کابل و عضو در کمیته ی کمیته ی انضباط.

اثرهای علمی آماده ی چاپ: اناتومی وترنری پستانداران خانګی

ایمیل آدرس : razaq.irshad@ku.edu.af 

+93(0)787226640 :شماره تماس