اسدالله حامد

​​

 

اسدالله حامد

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنمل

سال تولد: 1359

سال شمولبه کدر: 1382

مسوولیت علمی در پوهنتون: آمر دیپارتمنت پریکلینیک، پوهنځی علوم وترنری، پوهنتون کابل.

اثرهای علمی آماده ی چاپ: اناتومی وترنری پستانداران خانګی

ایمیل آدرس : pyarookhil@yahoo.com 

0780014650:شماره تماس