فرید احمد طنین

​​

 

فرید احمد طنین

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهندوی

سال تولد:1352

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر:1382

مسولیت های علمی در پوهنتون  :عضو کمیته ی انضباطی و نظم و دسپلین، عضو کمیته های ارزیابی برنامه های تحقیقات دوایی و طرح و تدویر برنامه های تحقیقاتی ریاست امور فارمسی وزارت محترم صحت عامه .

 ایمیل: faridtanin@yahoo.com

شماره تماس: 0700029112