سهیلا عبادی

​​

 

سهیلا عبادی

درجه تحصیل: محصل ماستری

 

رتبه علمی: ‍پوهیالی

سال تولد:1345

زادگاه: لوگر

سال شمول به کدر:1375

 ایمیل:suhaila.ebadi@gmail.com

شماره تماس:0786464601