دیپارتمنت فزیک

توا ً م با تأسیس درسال 1321 شعبه به نام فزیک وریاضی درچوکات این موسسه به میان آمد ودرسال 1348 به حیث یک دیپارتمنت مستقل ازرشته ریاضی جدا گردید  تربیه کدرهای علمی وتربیتی برای موسسات تعلیمی وتربیه متخصصان دررشته فزیک برای رفع سایرنیازمندی کشور هدف این دیپارتمنت را تشکیل می دهد. دیپارتمنت فزیک دارای سه شعبه فرعی است که عبارتند از: شعبه فزیک عمومی، شعبه فزیک اتومی وهستوی وشعبه فزیک الکترونیک .

مضامین اختصاصی دیپارتمنت قرارذیل می باشد.

فزیک عمومی ،فزیک میخانیک ، میخانیک کلاسیک ،فزیک برق ومقناطیس ،نور موجی ، الکترودینامیک ، فزیک اتوم ، الکترونیک ، ترمودینامیک ، فزیک هستوی، میخانیک احصائیوی ، میخانیک کوانت ، فزیک جامدات ، فزیک تطبیقی ، تخنیک بی خطر، تیوری نسبیت ، حل سوالات فزیک مکتب واصول تدریس.

اعضای دیپارتمنت

دیپارتمنت فزیک دارای لابراتوار تعلیمی وتحقیقی ذیل است.

  1. لابراتوار فزیک نور
  2. لابراتوار فزیک برق
  3. لابراتوار فزیک میخانیک
  4. لابراتوارفزیک هستوی
  5. لابراتوار الکترونیک