دیپارتمنت کیمیا

 

گوشه یی  ازتعمیر دیپارتمنت کیمیا

فعالیت های لابراتواراین دیپارتمنت قبل ازتاسیس پوهنځی ساینس درمدیریت فواید عامه وقت اجرا می شد این مدیریت وظیفه تحلیل وتجزیه مواد معدنی وعمرانی را با استفاده ازآلات وتجهیزات آن وقت توسط متخصصان داخلی وخارجی انجام میداد.

پس ازبه میان آمدن پوهنځی ساینس دیپارتمنت مذکور با تمام وسایل وتجهیزات به این موسسه جدیدالتأسیس انتقال داده شد . ودراجرای تطبیقات شاگردان ، مورد استفاده قرارگرفت فعالیت های تطبیقاتی درعمارت دیپارتمنت کیمیاواقع پل باغ عمومی متمرکزبود. درسال 1323 لابراتوارکیمیایی تحلیلی توصیفی ودرسال 1324 لابراتوار تحلیلی مقداری وتهیه مواد غیرعضوی ودرسال 1340 لابراتوار کیمیای فزیکی به آن افزوده شد.

وظیفه عمده دیپارتمنت ، تربیه مربیان ومتخصصان به منظور تدریس تخصصی درموسسات تولیدی وصنعتی کشور است برای رسیدن به این هدف شاگردان درپهلوی مضامین فزیک وریاضی ومضامین عمومی پوهنتونی مضامین اختصاصی دیپارتمنت کیمیا را فرا می گیرند و این دیپارتمنت دارای لابراتوارهای ذیل است.

  1. لابراتوار کیمیا ی غیرعضوی ، 2-  لابراتوار کیمیای  تحلیلی توصیفی
  2. لابراتوار کیمیا ی تحلیلی مقداری ، 4- لابراتوار کیمیا ی عضوی
  1. لابراتوار کیمیای  فزیک ، 6 – لابراتوار کیمیا ی تکنالوژی کیمیاوی

علاوه برلابراتوارهای متذکره که به تطبیقات شاگردان اختصاص  یافته است . دیپارتمنت دارای چهار لابراتواربرای تحقیقات اختصاصی نیزاست.

دیپارتمنت کیمیا دارای یک کتابخانه ویک اتاق مطالعه می باشد درکتابخانه دیپارتنمت آثار جدید وتازه دررشته های مختلف کیمیا وجود دارد.

گوشه یی ازکتابخانه پوهنځی ساینس

اعضای دیپارتمنت: