دیپارتمنت ریاضیات

این دیپارتنمت ازدیپارتنمت دوگانه ( فزیک وریاضی ) درسال 1348 جدا وبه شکل یک دیپارتمنت مستقل شروع به فعالیت نمود. انگیزه تأسیس دیپارتنمت را احتیاج مبرم مسایل ریاضیات درسایرحقوق تشکیل می دهد . هدف اصلی این دیپارتمنت به حیث قدیمترین دیپارتنمت ریاضیات وطن ، تربیه کدر علمی برای موسسات تعلیمات عالی ومربیان به سویه لیسانس برای وزارت معارف وسایرمراکزتعلیمی وتربیتی کشور وپیشبرد ساحات مختلف درکار تتبع وتحقیق مدل های ریاضیات برای شپرابلم های علمی وحیاتی است.

   دیپارتمنت ریاضیات پروگرام درسی را توسط سه شعبه اختصاصی : الجبروهندسه 2  - انالیز – 3 – ریاضیات تطبیقی پیش می برد. این دیپارتنمت ازبدوی تاسیس تدریس ریاضیات را درداخل پوهنځی علوم طبیعی وسایرپوهنځی های ذیعلاقه درپوهنتون کابل به دوش دارد.

دیپارتمنت دارای یک کتابخانه ویک لابراتوارمدل های درسی می باشد.

اعضای دیپارتمنت