دیپارتمنت بیولوژی

            دیپارتمنت بیولوژی درسال 1348 ازدیپارتمنت ( کیمیا وبیولوژی ) جدا وبه حیث یک دیپارتمنت مستقل درآمد. این دیپارتمنت وظیفه تدریس بیولوژی را که درآن زمان ازطرف پوهنځی طب صورت می گرفت  به دوش گرفت وتاکنون به طور مستقل  امور تدریس مضامین بیولوژی را به پیش می برند.

استادان داخلی به همکاری استادان خارجی برای اولین باربه تحقیقات علمی دررشته زولوژی پرداختند دیپارتمنت بیولوژی دراحداث موزیم حیوانی ونباتی پوهنځی نقش عمده را ایفا نموده است هدف عمده دیپارتنمت بیولوژی تربیه کدرعلمی وتربیتی برای موسسات تعلیمی ومتخصصان دررشته بیولوژی  درسایربخشهای اورگانهای دولتی است.

به صورت مشخص اهداف دیپارتمنت حسب آتی است:

  1. تربیه ی معلمان ورزیده ومسکلی برای لیسه ها وموسسات تربیه معلم.
  2. تربیه ی تکنیشن های لابراتوار به سویه عالی درساحه های سایتولوژی ، مایکروبیولوژی، هستولوژی و بیولوژی مالیکولی .
  3. تربیه ی پرسونل تعلیمات محیطی
  4. تربیه ی پرسونل فنی به سویه عالی برای بعضی ساحات ازقبیل فرش نباتی، حیات وحش وامثال آن.
  5. تربیه ی کدرهای ورزیده جهت تدریس وتحقیقی درموسسات تحصیلات عالی ومسلکی .

پروگرام درسی دیپارتمنت که برای چهار سال تعلیمی طرح شده است توسط شعبات اختصاصی : زولوژی ، بیوساینس و نباتات پیشبرده می شود.

دیپارتنمت بیولوژی دارای لابراتوار های ذیل است که باوسایل والات ضروری مجهزمی باشد.

1-  لابراتوارزولوژی عمومی   2 – لابراتوارنباتات عمومی  3- لابراتوار فیزیولوژی  4- لابراتواربیوساینس               5- لابراتوارتسلیخ 6-  لابراتوارتحقیق وریسرچ.

نوم

دزده کړې درجه

دندې

کتنې

پوهاند دکتورنوراحمد میرازی

Ph.D.

آمردیپارتمنت

 

پوهندوی خان آباد یارمل

MS.C

غړی

 

پوهندوی نسیم گل توتاخیل

MS.C

غړی

 

پوهندوی دکتور عبدالرزاق مناتی

Ph.D.

غړی

 

پوهنمل شیراحمد گردیوال

MS.C

غړی

 

پوهنمل علی احمد افریدی

MS.C

غړی

 

پوهنمل قدرت الله اوریاخیل

MS.C

غړی

 

پوهنمل کیهانه تایب

MS.C

غړی

 

پوهنمل دکتورتفسیره هاشمی

Ph.D.

غړی

 

پوهنیار محمد همایون منیر

MS.C

غړی

 

پوهنیار حمیده صادقی

BS.C

غړی

 

پوهنیارفریده شعیب

MS.C

غړی

 

پوهیالی محمد حامد وردک

BS.C

غړی

 

پوهیالی عبدالرحمن عثمانی

MS.C

غړی

فعلا ًدرهندوستان د زده کړی په خاطر

پوهنیار شهلامنیر

MS.C

غړی

اوس مهال  په  درآلمان د زده کړی په خاطر

عطا محمد میاخیل

BS.C

تکنیشن

 

شهلا محبتی

BS.C

تکنیش

 

شریفه هاشمی

 

BS.C

تکنیشن

 

 
 
 
هغه مضامین چې د ساینس پوهنځۍ د بیولوژی دیبارتمنت د استادانو له خوا تدرسیږی .

هغه مضامین چې  ساینس پوهنځۍ د بیولوژی دیپارتمنت له خوا په نورو پوهنځي کې تدریسږي