چارت تشکیلات

از نظر تشکیلات اداری این پوهنحی دارای رئیس ، معاون، مدیر عمومی تدریسی ،. مدیر تدریسی، مدیر اجرائیه، مدیر کتابخانه ، نه تکنیشن، پنج کارگرخدماتی ، چهار محافظ ودو معتمد جنسی میبا شد.