کتابخانه و لابراتوار پوهنځی

  1. پوهنځی ساینس دارای چهار کتابخانه به سطح دیپارتمنت ها میباشد.و به تعداد 18 لابراتوار در رشته های چهار گانه میباشد.
  2.  دیپارتمنت کیمیا دارای 6 لابراتوارویک کتابخانه اختصاصی ولابراتوار کمپیوتر.
  3. دیپارتمنت فزیک دارای 8 لابراتوار ویک کتابخانه اختصاصی
  4. دیپارتمنت ریاضیات دارای یک لابراتوار ویک کتابخانه اختصاصی
  5. دیپارتمنت بیولوژی دارای 6 لابراتوار ویک کتابخانه اختصاصی

 

گوشه یی ازفعالیت های عملی شاگردان  در لابراتوار پوهنخی