اهداف

  1. تربیه استادان برای تمام لیسه ها دررشته هایی ریاضی ، فزیک ، کیمیا وبیولوژی
  2. تربیه استادان برای موسسات تحصیلات نیمه عالی دررشته های مذکور
  3. تربیه  استادان برای موسسات تحصیلات عالی به سویه لیسانس دررشته های مذکور
  4. تربیه متخصصان دررشته های متذکره برای تمام موسسات صنعتی
  5. تقویت علوم طبیعی درتمام موسسات اکادمیک
  6. تربیه متخصصان درتمام موسسات اکادمیک
  7. تربیه متخصصان برای تمام موسسات صنعتی درکشور

.