محمد همایون امینی

نام و تخلص: محمد همایون امینی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی : پوهنمل

سال تولد: ۱۳۵۸هـ. ش.

دیپارتمنت: فارمکوگنوزی

پوهنځي: فارمسی

سال شمولیت در کادر علمی: ۱۳۸۷

 

رتبه علمی

 1. پوهنمل: از سال ۱۳۹۶ تا سال حالا
 2. پوهنیار: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶
 3. پوهیالی: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲

 

تحصیلات عالی

 • دکتورا    (محصل از ۱۳۹۸ به این طرف، فارمکوگنوزی، پوهنتون UiTM مالیزیا)
 • ماستری  (۱۳۹۴، فارمکوگنوزی و فایتوشیمی، پوهنتون LPU، هندوستان)
 • لیسانس   (۱۳۸۰، فارمسی عمومی، پوهنتون کابل، افغانستان)

 

تحقیقات علمی، ترجمه و تالیف کتب درسی

 1. راهنمای کارهای عملی بوتانی، ۱۳۹۲، اثر علمی برای ترفیع به رتبۀ علمی پوهنیار، پوهنتون کابل، چاپ ناشده.
 2. بررسی فایتوشیمیاوی و بیولوژیکی بلدرغان (Heracleum afghanicum Kitamura.)، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، تحقیق دوره ماستری، پوهنتون LPU، هندوستان
 3. انکشاف فورمولیشن دارای تاثیرات ضد اشعه آفتاب با استفاده از خلاصه گیاهان طبی، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸،  پروژۀ تحقیقی با همکاری مالی USWDP ، پوهنتون کابل، افغانستان
 4. تجرید، شناسایی و بررسی میکانیزم تاثیر ترکیبات ضدمیکروبی گیاه Calotropis procera ، ۱۳۹۹، طرح تسلیم شده بمنظورتحقیق دوره دوکتورا، پوهنتون UiTM ، مالیزیا

مقالات نشر شده ملی و بین المللی

 1. امینی، م.هـ. (۱۳۹۶). نگاهی بر اهمیت فارمکوگنوزیک جنس Heracleum  . مجلۀ علمی پوهنځی فارمسی: درمل، شمارۀ 8، ص.ص. 59 – 76