تجهیزات لابراتوار ها

لابراتوار های که قسماً تجهیز بوده و در آنها تطبیقات محصلان اجرا میگرددد:

  1. لابراتوار فارمسیوتیک
  2. لابراتوار فارمکوگنوزی
  3. لابراتوار بیوشیمی
  4. لابراتوار فارمکولوژی
  5. لابراتوار مایکروبیولوژی
  6. لابراتوار کنترول ادویه
  7. لابراتوار کیمیایی تحلیلی
  8. لابراتوار تغذی

مرکز IT مجهز با 15 پایه کمپیوتر و اتصال به سیستم انترنت