تاریخچه مختصر پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل

 

گوشه یی از تعمیر پوهنځی فارمسی

پوهنځی فارمسی در سال 1338 هجری شمسی در جنب پوهنځی طب کابل با تطبیق اولین پلان پنج ساله دولت وقت و ضرورت مبرم کشور به فارمسستان تاسیس گردید. در سال 1341 از پوهنځی طب جدا و به حیث یک پوهنځی مستقل عرض وجود نمود. ولی در سال 1343 با حفظ هویت علمی، دوباره با پوهنځی طب مدغم گردید. این پوهنځی در اوایل سال 1352  بار دوم از پوهنځی طب جدا و بحیث یک واحد پوهنتون کابل طوری قرار گرفت که امور اداری آن از طریق پوهنځی طب اجرا میشد. بعداً در سال 1356 از امور اداری پوهنځی طب مجدداً جدا گردیده و به حیث یکی از واحد های دومی در چوکات پوهنتون کابل اخذ موقعیت نمود.