ساختمان دیپارتمنتی پوهنځی

  

     به اساس کوریکولم جدید، پوهنځی فارمسی دارای دورۀ لیسانس پنج ساله بوده که در سمستر نهم محصلان به دو سکشن فارمسی و بیولوژی کلنیکی تقسیمات و سمستر دهم برای سپری نمودن ستاژ در سکشن های مربوطه اختصاص داده شده در اخیر سمستر دهم بعد از سپری نمودن امتحان ستاژ و ارائه سیمینار به مثابه پایان نامه تحصیلی به درجه لیسانس (PharmD) به حیث فارمسست صنعت فارمسی و فارمسست- بیولوژیست فارغ میگردند. در چوکات پوهنځی فارمسی دیپارتمنت های فارغ دهنده وجود ندارد، دیپارتمنت ها و شعبات این پوهنځی ذیلآ معرفی میگردد: