دیپارتمنت فارمکوگنوزی

هدف اساسی این دیپارتمنت را اداره و ارزیابی منابع طبیعی مواد اولیه دوایی (عمدتاً منابع گیاهی)، تحقیقات پیرامون دریافت مستحضرات جدید گیاهی به منظور رفع نیازمندی های طبابت و تداوی و وقایه امراض با استفاده از گیاهان طبی و فرآورده های آنها تشکیل میدهد. در حال حاضر در این دیپارتمنت مضامین بوتانی، فارمکوگنوزی و فایتوتراپی جهت نیل به اهداف فوق تدریس می گردد.

            لست استادان دیپارتنمت فارمکوگنوزی     

شماره

نام استاد

رتبه علمی

درجه تحصیل

پست های اداری

1

محمد نسیم صدیقی

پوهاند

لیسانس

آمر دیپارتمنت فارمکوگنوزی و رئیس پوهنځی فارمسی

2

محمد عثمان بابری

پوهنوال

ماستر

معین علمی وزارت تحصیلات عالی

3

عبدالغنی کریمی

پوهنمل

ماستر

عضو کادر علمی

4

محمد همایون امینی

پوهیالی

لیسانس

عضو کادر علمی

5

سعدیه ولی

 پوهیالی

لیسانس

 عضو کادر علمی