دیپارتمنت فارمسیوتیک

 

به صورت عموم فارمسیوتیک در برگیرندۀ مطالعات مربوط به فورمولیشن، تولید، پایداری و مؤثریت اشکال دوایی مربوط می باشد. فارمسیوتیک ساحۀ وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد که شامل موارد ذیل است:

  • دانستن اصول فزیکوکیمیاوی لازم جهت طراحی اشکال دوایی
  • طراحی و فورمولیشن اشکال دوایی
  • تولید اشکال دوایی در مقیاس لابراتواری و صنعتی
  • جلوگیری و حذف مایکرواورگانیزم ها از اشکال دوایی

هدف اساسی این دیپارتمنت تدریس چگونگی فورمولیشن، تولید و ارزیابی اشکال دوایی مختلف در مقیاس لابراتواری و صنعتی می باشد. عملیه های اساسی فارمسیوتیکی مرتبط با تولید اشکال دوایی مختلف (جامد، نیمه جامد، مایع، گاز) و نیز فورمولیشن همۀ اشکال دوایی، محاسبات مورد ضرورت تهیۀ اشکال دوایی، بیوفارمسیوتیک، صنعت فارمسی، ادارۀ تهیه و تدارک دوا و نیز تجهیزات طبی توسط این دیپارتمنت تدریس می گردد.

لست استادان دیپارتمنت فارمسیوتیک

شماره

نام استاد

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

1

گلالی بابک

پوهندوی

لیسانس

فارمسیوتیک

2

آقا محمد ژکفر

پوهنمل

ماستر

معاون پوهنځی "فارمسیوتیک"

3

محمد کریم حیدر

پوهنمل

ماستر

فارمسیوتیک

4

امینه احمدی

پوهیالی

لیسانس

فارمسیوتیک

5

عظیم الله ستانگزی

پوهیالی

لیسانس

فارمسیوتیک

6

ویس الدین بدری

پوهیالی

لیسانس

فارمسیوتیک

 

فهرست کود نمبر کورس های مربوط دیپارتمنت فارمسوتیک