دیپارتمنت مایکروبیولوژی

بعد از مطالعه مضامین مختلفه موجود دردیپارتمنت مایکروبیولوژی محصلان قادر به شناسایی عاملین مختلف امراض باکتریایی، پرازیتی، ویروسی، فنگسی  می باشند و با طریقه های مختلف تشخیصی قادر به تفکیک ارگانیزم ها از همدیگر می باشند. در این دیپارتمنت در مورد سیستم معافیتی و  چگونگی فعال شدن آن بمقابل ارگانیزم ها نیز معلومات دریافت می نمایند. در این دیپارتمنت مضامین مختلف چون پرازیتولوژی، باکتریولوژی، ایمینولوژی، ویرولوژی و  میکولوژی طبی تدریس میگردد.

لست استادان دیپارتمنت مایکروبیولوژی

شماره

نام استاد

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

1

حاجی محمد نعیمی

پوهندوی

ماستر

آمر دیپارتمنت مایکروبیولوژی

2

حمید اله راسخ

پوهنیار

ماستر

استاد در دیپارتمنت مایکروبیولوژی

3

احمد ضیاء نوری

پوهنیار

لیسانس

استاد دردیپارتمنت مایکروبیولوژی

4

مژده هائم رحیمی

پوهیالی

لیسانس

استاد در دیپارتمنت مایکروبیولوژی

5

حشمت الله یوسفی

پوهیالی

لیسانس

استاد در دیپارتمنت مایکروبیولوژی

 

 

فهرست کود نمبر کورس های مربوط دیپارتمنت فارمکوگنوزی ومایکروبیولوژی