دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

هدف عمده این دیپارتمنت تربیه محصلان به منظور ایفای وظیفه در لابراتوار های انالیز بیولوژیکی و طبی می باشد. محصلان قادر میگردند، تا در تشخیص و تحلیل امراض توسط اجرای معاینات لابراتواری ممد واقع گردند. در این دیپارتمنت مضامین بیولوژی مالیکولی، بیوشیمی کلینکی و هماتولوژی ،تغذی و تجزیه مواد غذایی تدریس می گردد.

شعبه تغذی

در شعبه تغذی دیپارتمنت بیوشیمی-تغذی موضوعات تغذی انسانی، تداوی با غذا، ساینس غذا، تجزیه و کنترول مواد غذایی و هایدرولوژی تدریس میگردد.  و محصلین قادر به کنترول کیفیت مواد غذایی و آب های آشامیدنی در لابراتوارهای مربوطه گردیده، علاوتاً قابلیت ایفای وظیفه در شرکت های تولیدی مواد غذایی را خواهند داشت.

لست استادان دیپارتمنت بیوشیمی تغذی

شماره

نام استاد

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

1

محمد عمر سهیم

پوهندوی

لیسانس

آمر دیپارتمنت بیوشمی تغذی

2

محمد انور صمیم

پوهنمل

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی-تغذی

3

بشیر احمد بشیر

پوهنمل

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

4

ضياء الدين عظيمي

پوهنيار

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

5

خدیجه حبیبی

پوهیالی

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

6

ناجیه شیرزی

پوهیالی

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

8

نعمان الدین نایب خیل

پوهیالی

لیسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

9

ريحانه حليم

پوهيالي

ليسانس

استاد دیپارتمنت بیوشیمی- تغذی

 

فهرست کود نمبر کورس های مربوط دیپارتمنت بیوشیمی – تغذی