اهداف

پوهنځی فارمسی به منظورتربیه  کادر های علمی و مسلکی جهت فراهم ساختن اهداف ذیل تاًسیس گردیده است:

الف. سهم گیری فعال در اداره، تورید، تولید، توزیع و کنترول ادویه بر مبنای روش های عصری، علمی و تخنیکی

ب.  تدارک و عرضه عملی دوا، مواظبت فارمسی، سیستم معلوماتی وقانونگذاری دوا

ج.  پیشبرد امور فنی، مسلکی دواخانه های دولتی، شفاخانه ها و فارمسی شهری

د.  پیشبرد واجرای معاینات بیولوژیکی کلینکی و کمک نمودن به طبیبان در راستای تفسیر معاینات تحلیلی لابراتواری

ه.  تحلیل و تجزیه کیفی محصولات غذایی و مواد آرایشی در لابراتوار های تجزیۀ مواد غذایی و محصولات آرایشی

ز. مطالعات و تحقیقات پیرامون گیاهان طبی افغانستان و جستجوی طرق بهتر عرضه و بهره برداری از فلورای گیاهی کشور و در نتیجه ارتقا و تقویه اقتصاد ملی از بابت کار برد و فروش این محصولات.