کتابخانه پوهنځی

دارای سه اتاق،شامل اتاق مطالعه، اتاق کامپیوتر و اتاق استاک میباشد.در حدود 5500  جلد کتب مختلف و  4 پایه کمپیوتردر کتابخانه مذکور موجود بوده و مجهز با سیستم انترنت میباشد.

تصویر از کتابخانه پوهنځی