دیپارتمنت فارمکولوژی

 

این دیپارتمنت متصدی تدریس مضامین فارمکولوژی، فارمسی شیمیک و کنترول ادویه، تجزیه دستگاهی، توکسیکولوژی، حفظ الصحه و کمک های اولیه میباشد. این دیپارتمنت که در سابق، بنام دیپارتمنت فارمکودینامی یاد میشد متشکل از شعبات فارمسی شیمیک و کنترول ادویه، توکسیکولوژی و فارمکولوژی میباشد. هدف دیپارتمنت فارمکولوژی اینست تا محصلان در مورد تاثیرات بیولوژیک، طریق استعمال، عدم قابلیت  امتزاجیه، فارمکوکنیتیک، توزیع، استقلاب و اطراح همه دوا های که در معرض استعمال طبی قرار داده میشود، آگاهی حاصل نماید. علاوه بر آن در ساحه کلیه تسممات، اعراض عوارض سمی و تداوی تسممات، تحلیل و تجزیه مواد سمی و میتابولیت های آن و  مسموم شدن معلومات کسب مینمایند.هکذا کسب معلومات اساسی و عمومی در مورد کنترول کیفی، تحلیل و تجزیه  مرکبات دوایی نیز از اهداف دیپارتمنت مذکور می باشد.