لست اسـتادان دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی پوهنځی زمین شـناسی به تفکیک، رتبه علمی و درجه تحصیل - پوھنتون کابل

لست اسـتادان دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی پوهنځی زمین شـناسی به تفکیک، رتبه علمی و درجه تحصیل

 

 

ملاحظات

تعداد

درجه تحصیل

 

رتبه علمی

شماره

 

 

لسانس

ماستر

دوکتور

 

 

 

 

 

 

 

پوهاند

1

 

1

 

1

 

پوهنوال

2

 

3

1

2

 

پوهندوی

3

 

 

 

 

 

پوهنمل

4

 

2

1

1

 

پوهنیار

5

 

2

2

 

 

پوهیالی

6

 

8

4

4

 

مجموع