تاریخچه مختصر پوهنځی زمین شـناسی:

همزمان با انكشاف و توسعۀ مؤسسات تحصیلات عالی دركشور، پوهنځی زمین شناسی با ادغام دیپارتمنت جغرافیه از پوهنځی ادبیات وعلوم بشری ودیپارتمنت های متیورولوژی وجیولوجی ازپوهنځی علوم (ساینس) درحمل سال 1359 تأسیس شد. متعاقب آن در سال 1361 دیپارتمنت چهارم بنام هایدرولوژی به این پوهنځی افزوده شد که درسال 1368 نسبت یک سلسله مشکلات با دیپارتمنت متیورولوژی یکجا شد وبنام دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی درچوکات پوهنځی زمین شناسی به فعالیت آغاز نمود. درسال 1387 دیپارتمنت حفاظت محیط زیست واداره حوادث درچوکات این پوهنځی ایجاد و دراخیرسال 1391 به پوهنځی محیط زیست ارتقأ نمود.

تعداد استادان پوهنځی زمین شناسی به (28) تن میرسد که از آن جمله (23)  تن طبقه ذکور و (5)  تن طبقه اناث میباشد.

در حال حاضر تعداد محصلان روزانه وشبانه در پوهنځی زمین شناسی به تعداد (819)  تن میرسد که از آن جمله (79) تن انرا طبقه اناث تشکیل میدهند.

پوهنځی زمین شناسی با سه دیپارتمنت هایدرومیتورولوژی، جغرافیه و جیولوجی درجنب سایر پوهنځی های پوهنتون کابل به هدف تربیه زمین شناسان به سویه لیسانس که به آن احتیاج مبرم وجود داشت، ایجاد گردید تا در عرصه استفاده از منابع طبیعی کشور نقش کلیدی ومهمی را ایفا نماید. این پوهنځی توانسته است تا فعلاً متخصصین جوان مسلکی را در بخش های متذکره تقدیم جامعه نماید.

بعد از تأسیس پوهنځی زمین شناسی درسال 1359 هجری خورشیدی اقدامات لازم ومؤثر در راستای انکشاف بهتر این پوهنځی به عمل آمده که با در نظر داشت پیشرفت های کنونی و استراتیژی وزارت محترم تحصیلات عالی توقع میرفت تا نصاب تحصیلی موجود تجدید نظر گردد که با سعی وتلاش استادان این پوهنځی نصاب تحصیلی باز سازی گردیده است. و یکتعداد مضامین جدید که بر اساس نیاز مندی های زمان در سایر پوهنتون های جهان تدریس میشود در نصاب درسی جدید این پوهنځی گنجانیده شد. نحوه تدریس وامکانات مواد درسی از دیگر موارد مهمی است که بعد از سال 1395-1381 غرض بهبود آن تلاش به عمل آمده است.