لست استادان دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی زمین شـناسی به تفکیک، رتبه علمی و درجه تحصیل - پوھنتون کابل

لست استادان دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی زمین شـناسی به تفکیک، رتبه علمی و درجه تحصیل

 

ملاحظات

تعداد

درجه تحصیل

 

رتبه علمی

شماره

 

 

لسانس

ماستر

دوکتور

 

 

 

3

1

2

 

پوهاند

1

 

 

 

 

 

پوهنوال

2

 

1

 

1

 

پوهندوی

3

 

4

1

1

2

پوهنمل

4

 

3

1

2

 

پوهنیار

5

 

3

3

 

 

پوهیالی

6

 

14

6

6

2

مجموع